STUDIOZDROWIA | ul. Broniewskiego 28, 01-771 Warszawa | Hanna Kaczorek +48 601 815 993 | Niezależny Dystrybutor Herbalife | Skontaktuj się z nami

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJA  O  OCHRONIE   PRYWATNOŚCI

Jako Niezależny Partner Herbalife Nutrition szanuję prywatność każdej osoby fizycznej, która odwiedza moją witrynę internetową  i korzysta ze świadczonych za jej pośrednictwem usług. Niniejsza Informacja o ochronie prywatności zawiera informacje na temat sposobu wykorzystywania danych osobowych użytkowników oraz na temat praw przysługujących użytkownikom w odniesieniu do ich danych osobowych. W razie dodatkowych pytań związanych z niniejszą polityką można skontaktować się ze mną bezpośrednio pod adresem: kaczorek@studiozdrowia.com

Proszę pamiętać, że niniejsza polityka dotyczy wyłącznie tej witryny internetowej i moich działań związanych z danymi osobowymi użytkowników.

Jaki jest zgodny z prawem cel biznesowy gromadzenia tych danych?

 

ZA POŚREDNICTWEM TEJ WITRYNY INTERNETOWEJ GROMADZĘ DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW Z RÓŻNYCH POWODÓW:

1. W celu przygotowania umowy z Panem/Panią i jej wykonania, w tym:

 • przetwarzania zamówień produktów,
 • dostarczania lub zorganizowania dostawy produktów,
 • zapewnienia doradztwa i świadczenia usług dodatkowych,
 • obsługi zwrotów produktów lub roszczeń gwarancyjnych,
 • płatności.

2. W celu wywiązywania się z moich zobowiązań prawnych, takich jak:

 • cele rachunkowe i podatkowe,
 • prowadzenie działań związanych z wycofaniem produktów oraz
 • odpowiadanie na wnioski o udzielenie informacji ze strony właściwych podmiotów publicznych i organów sądowych

3. W uzasadnionych celach biznesowych, takich jak:

 • wywiązywanie się ze zobowiązań wobec Herbalife Nutrition, w tym zobowiązań wynikających z planu sprzedaży i marketingu Herbalife Nutrition
 • udzielanie odpowiedzi na Pana/Pani wszelkie zapytania
 • podnoszenie jakości usług świadczonych Panu/Pani oraz ochrona rzetelności i bezpieczeństwa moich usług
 • przeprowadzanie kontroli jakości
 • zwiększanie komfortu użytkownika w trakcie korzystania z mojej witryny internetowej poprzez uczynienie jej bardziej dostępną i przyjazną dla użytkowników oraz tworzenie treści istotnych dla użytkowników
 • egzekwowanie Regulaminu, zasad postępowania Niezależnych Partnerów Herbalife Nutrition oraz praw moich lub Herbalife Nutrition
 • zorganizowanie obrony wszelkich przysługujących mi praw
 • udostępnianie użytkownikom informacji dotyczących produktów Herbalife Nutrition, świadczonych przeze mnie usług oraz ofert specjalnycych

4. W oparciu o Pana/Pani zgodę:

 • w celu gromadzenia informacji dotyczących zdrowia niezbędnych do polecania produktów Herbalife Nutrition, wsparcia w trakcie stosowania programu odżywiania Herbalife, monitorowania postępów oraz zapewniania indywidualnych porad dietetycznych i rozpisanego jadłospisu
 • w celu wykorzystywania Pana/Pani adresu e-mail lub numeru telefonu w związku z marketingiem produktów i usług Herbalife Nutrition oraz produktów i usług

Może Pan/Pani wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, powiadamiając mnie bezpośrednio lub pod podanym powyżej adresem e-mail.

JAKIE INFORMACJE MOGĄ BYĆ GROMADZONE ZA POŚREDNICTWEM TEJ WITRYNY INTERNETOWEJ?

Ogólnie rzecz biorąc, użytkownicy mogą odwiedzać tę witrynę internetową bez informowania o swojej tożsamości ani ujawniania jakichkolwiek informacji na swój temat. Gromadzę jednak informacje techniczne, takie jak adres IP i informacje o przeglądarce, w celu nawiązania połączenia i wyświetlania witryny internetowej. Przykładowo mogę gromadzić dane dotyczące poruszania się użytkowników po witrynie internetowej lub rejestrować wybierane opcje. Gromadzone dane nie umożliwiają bezpośredniego ustalenia tożsamości użytkowników, ale mogą być użyteczne do celów marketingowych oraz w celu doskonalenia usług, które oferuję.

Czasami jednak gromadzę bezpośrednio informacje takie jak imię i nazwisko oraz adres użytkownika; na przykład kiedy użytkownik wypełnia formularz z prośbą o informacje dotyczące produktów Herbalife lub członkostwa w Herbalife. W takich przypadkach mogę w razie potrzeby przedstawić Panu/Pani dodatkowe informacje i możliwości wyboru dotyczące przewidywanego sposobu wykorzystania Pana/Pani danych osobowych. Gromadzę także preferencje dotyczące komunikacji, takie jak informacja, czy użytkownik życzy sobie otrzymywać wiadomości e-mail zawierające informacje handlowe.

W JAKI SPOSÓB BĘDĄ PRZECHOWYWANE DANE?

Przechowuję te dane na serwerze domowym, a papierowe kopie formularzy przechowuję w zamykanej szafce na dokumenty

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZECHOWYWANE DANE?

Dane te będą przechowywane tylko przez czas niezbędny do realizacji celów, w których zostały zgromadzone albo zgodnie z wymogami przepisów prawa, w zależności od tego, który okres jest dłuższy. Dokładny czas jest zależny od celu, do którego dane są wykorzystywane.

KOMU SĄ UDOSTĘPNIANE DANE OSOBOWE?

Odpowiednie dane osobowe będą udostępniane:

 • Herbalife Nutrition do celów realizacji zamówień produktów, prowadzenia działalności i witryn internetowych, kontroli jakości, zachowania zgodności z odpowiednimi przepisami prawa oraz zarządzania planem sprzedaży i marketingu;
 • innym dostawcom, którzy pomagają mi w prowadzeniu działalności w ramach Herbalife;
 • operatorom logistycznym;
 • innym Partnerom Herbalife Nutrition w ramach planu sprzedaży i marketingu Herbalife Nutrition;
 • innym podmiotom zgodnie z wymogami prawa bądź w celu postępowania zgodnie z wezwaniem sądowym, postępowaniem prawnym lub podobnym postępowaniem sądowym lub arbitrażowym, z uwzględnieniem ujawnienia informacji uprawnionym audytorom zewnętrznym lub organom rządowym, w celu prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawie oszustwa lub w celu zapobiegania oszustwom;

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ OSOBOM FIZYCZNYM W ODNIESIENIU DO DANYCH OSOBOWYCH?

 • Jeżeli jest Pan/Pani mieszkańcem Unii Europejskiej, przysługuje Panu/Pani szereg praw w odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych. Obejmują one prawo uzyskania dostępu do danych, poprawiania ich w razie potrzeby w celu zapewnienia, że są one aktualne, ograniczenia określonych rodzajów przetwarzania, sprzeciwu wobec określonych rodzajów przetwarzania (takich jak marketing bezpośredni) oraz prawo do przenoszenia danych (jeżeli życzy sobie Pan/ Pani, aby Pana/Pani dane zostały wysłane do innego Partnera). Ma Pan/Pani również prawo do usunięcia Pana/Pani danych osobowych (z zastrzeżeniem przepisów dotyczących przechowywania danych w stosownych przypadkach).
 • Jeżeli nie chce Pan/Pani otrzymywać reklam za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS, otrzyma Pan/Pani możliwość wycofania zgody w otrzymywanych wiadomościach.
 • W razie dodatkowych pytań dotyczących niniejszej polityki i moich praktyk lub w razie skarg dotyczących sposobu wykorzystywania Pana/Pani danych osobowych proszę o kontakt pod adresem e-mail podanym powyżej.
 • Jeżeli jest Pan/Pani mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wówczas w razie wątpliwości dotyczących sposobu gromadzenia i wykorzystywania Pana/Pani danych osobowych, których nie można rozwiązać w zadowalający sposób, przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia skargi do właściwego Organu nadzorczego w jego jurysdykcji.